Dadadating com single parent dating columbus ohio

20 18 Damayanti-sa-kase tvam katbayisyami, Naisadba, 9 yatba tvad anyaiu purusam na sa mamsyati karbicit." 21 8 34 evam viktas tato bamsam utsasarja mabi-patib. 3 19 Vidarblia-nagarim gatva, Damayantyas tada 'ntike 11 42 ^ ^ ^ nipetus te garutmantah, sa dadarsa ca tan ganan.

A., CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS AVAREHOUSE, 17, Paternoster Row. 19 23 tato 'ntar-iksa-go vacam vyajabara Nalam tada, 22 31 16 "bantavyo 'smi na te, raj an, kansyami tava priyam.

dadadating com-39dadadating com-44

nalopakhy Anam, OR, THE TALE OF NALA; CONTAINING THE SANSKEIT TEXT IN ROMAN CHARACTERS, FOLLOWED BY A VOCABULARY IN WHICH EACH WOKD IS PLACED UNDER ITS EOOT, WITH REFERENCES TO DERIVED WORDS IN COGNATE LANGUAGES, AND A SKETCH OF SANSKRIT GRAMMAR. 16 42 14 28 tayor adrista-kamo 'bbiit, srmvatoh satatam ,gunan ; 5 anyo-'nyam prati, Kauiiteya, sa vyavardbata bnc-cbayah. sa, manusim giram kritva, Damayantun ath' abravit, 26 "Damayanti, Nalo nama Nisadbesu mahi-patih, Asvmo sadriso rupe, na samas tasya manusah.

15 26 tasyab samipe tu Nalam prasasamsuh kutubalat; Naisadbasya samipe tu Damayantim punah punah.

Page 1, first line, for Vrihadasva ,, verse 4a, for samyat'- ,, ,, 76, after saha „ 2, ,, 10&, after prapa „ ,, 21a, for tvad anyam „ ,, 22a, for agamans „ 3, „ 236, for sa ,, ,, 24&, for khagamans „ ,, 246, at end ,, ,, 276, for Asvmo ,, 4, ,, 26, after babhiiva ,, ,, 36, at end, for comma ,, ,, 4a, after na ,, ,, 5a, for asvastham „ ,, 6a, for nar' esvare ,, ,, 9a, for 8 (above line) ,, ,, 10a, after sarve „ „ 116, for drisyair ,, ,, 116, after drisyair ,, 5, ,, 126, for 'vasans ,, „ 15a, at end ,, ,, 16a, for avayoh „ ,, 17a, for vacah ,, ,, 176, for tyakta-jivita, yod- hinah ,, ,, 18a, at end, for semi-colon ,, ,, 19a, /o? , 24a, , 246, , 25a, , 27a, , 28a, , 30a, , 306, ,'! 32, , , 266, ,, , , 296, ' ) , 30a, fur Vaidarbhyah for rucir-apan-gi for duhkh'-arta after Puskarasya after masan for -paran-mukhan for Vrihatsena before and after manye after aropya for Panyslokasya for sadhii after tasya for prana-yatram for bharto end of line for arto for -trisa- and 306, for -artasya after Damayanti end of line for ato nimittam after mama end of line, for colon end of line, for full stop end of line for sabh' oddese for nast' atma for maha-raj for nanu for raj' endra end of line after dulikh' ■ ar tto end of Hue for 'byagatam end of line for kim artham for tvam' for abhyagata for -artas for nihitya after iha end of line after Manu-ja-vyaghra after aiiiasi end of line, for full stop end of line, for ?

26, , , 186, , 29a, „ 27, ', , 26, , 4a, ,', 28, ,' , 10a, , 106, , 16a, , 186, , 21a, , 226, M 29, , , 236, , 30a, , 30a, , 346, „ 30, , , la, „ 31, , , 136, , 17a, , 176, , 18a, .

18 42 46 16 sa dadarsa tato bamsan, jata-rupa-pans-kritan ; 21 ^ ^ 20 vane vicaratam tesam ekam jagraba paksinam. sa tan adbhuta-rupan vai dristva, sakhi-gan'-avrita, 24 20 ^ 38 17 hnsta, grahitum kha-gamans tvaramaii' opacakrame 24 85 atha hamsa visasripuh sarvatah pramada-vane j 41 ek'-aikasas tada kanyas tan hamsan samupadravaii, 25 44 Damayanti tu yam. 28 vayam lii deva-gandharva-manus'-oraga-raksasan 42 42 dristavanto, na c' asmabhir drista-pui'vas tatha-vidhah ; 29 tvam c' api ratnam narinam, naresu ca Nalo varah; 29 14 visistaya visistena samgamo gunavan bhavet." 30 3 evam nkta tu hamsena Damayanti, visam pate, 13 * 7 abravit tatra tarn hamsam, "tvam apy evam Nale vada." 31 3 » tath' ety uktva 'nda-jah kanyam Vidarbhasya, visam pate, 19 8 punar agamy a Nisadhan, Nale sarvam nj^avedayat.

17 27 ^ 45 asaknuvan Nalah kamam tada dbarayitum brida, 32 19 antah-pura-samipa-stbe vana aste, rabo gatah. 27 14 tasya vai yadi bharya tvam bhavetha, vara-varnini, 14 sa-plialam te bhavej janma, riipam c' edam, sumadhyame.

It)-: ■-1; v.' .^*' 't.:*Mv;'^ :■■ ■ r: r; i ■\t^X-\ THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE HANDBOUND AT THE UNIVERSITY OF TORONTO PRESS Digitized by tine Internet Arciiive in 2011 witin funding from University of Toronto OOjarr ?

11 19 te tu bamsab samutpatya Yidarbban agamans tatah.

38 tato 'ntar-ikse vistabhya vimanani div-aukasah, 12 36 ^ abruvan Naisadham, rajann, avatirya nabbas-talat, '^ bho bho Naisadha, raj'-endra, Nala, satya-vrato bhavan ; 17 IS asmakam kuru sahayyam, ditto bbava, nar'-ottama." iti Nal'-opakhyane dvitiyah sargah.

14 ^ tarn dristva loka-palas te bhrajamanam yatha ravini,- 20 81 ^ tasthur vigata-san-kalpa vismita mpa-sampada.

Xll Page 32, ,, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, „ 41, 42, 43, verse 30&, „ 32a, ,, 366, „ 37&, M 40a, „ 406, „ 446, ,, 45a, „ 456, „ 476, ,, 50a, „ 57a, ,, 59a, „ 606, „ 63a, „ 64a, ,, 68a, „ 726, „ 706, „ 99fl, ,, 1016, „ 108a, ,, Ilia, „ 1186, ,, 120a, „ 1256, ,, 126a, „ 1296, ,, 131a, 2a, ,, 3a, 7a, ,, 14c, „ 166, „ 17a, ,, 26a, „ 266, „ 286, „ 286, „ 29a, „ 326, „ 38a, „ 38a, „ 396, „ 40a, „ 42a, „ 44a, end of line, for full stop read comma for asan-kita for sagaram gamam for n'aika-varuair end of line end of line for catur-varuyasya for ra]a-suya read asankita read sagaram -gamam read n'-aika-varnair insert comma insert comma read caturvarnyasya read rajasiiya I end of line, for full stop read comma for upasthitliam end of line for atmanam after riddham for disam end of line 7'ead upasthitam insert comma read atmanam insert comma read disam insert comma end of line, for full stop read comma for vmaya 'vanata read vmaya-'vanata dele comma and full stop dele comma dele comma insert colon read artta dele commas read asi read va tvam, insert full stop for nri-patim ksipram, read nri-patim, ksipram for kntsne read ki-itsne for banijali read bauijah end of line dele comma for bamjah read bamjah end of line, for comma read colon after Bhimo after puuya-jala end of line for arta for asi for va, tvam end of line dele comma insert colon insert comma read kntva read full stop after patita end of line after grmidhvam for kntva for comma after lostabhih and tri- naih dele commas after aiva insert comma for krityakam read Iqityakam after vaca, for comma read colon after yiitliena insert colon end of line insert colon end of line, for comma read colon end of line, for comma read full stop end of line, for comma read colon for para-gaih read paragaih Xlll Page U, » „ 49, „ 50, ,.

Tags: , ,